Till innehåll på sidan

Välkomna till Fil. Dr. Greger Henrikssons docentföreläsning!

Publicerad 2015-01-21

Titel på föreläsning: Miljöbeteende – studiet av vardagens handlingar med miljökonsekvenser
Ämne: Miljöstrategisk analys med inriktning mot miljösociologi och etnologi
Tid: Tisdag 2015-01-20 kl 10.00
Plats: KTH-Campus, Sal: L22; Drottning Kristinas väg 30

Tid: Ti 2015-01-20 kl 10.00

Föreläsare: Greger Henrikssons

Plats: KTH-Campus, Sal: L22; Drottning Kristinas väg 30

Studiet av vardagens handlingar med miljökonsekvenser syftar till att förstå handlingarna i deras sociala, materiella, lokala och globala sammanhang. Målet är att kunskapen ska vara användbar för att nå en verkligt hållbar utveckling, så som den idag definieras politiskt och vetenskapligt.

Ordet miljöbeteende fungerar bra för att ringa in studier av detta slag. Det leder ofta och korrekt tanken till aktiviteter som källsortering, resvanor eller energisparåtgärder i hemmet. En mental asterisk bör dock fästas på ledet *beteende, eftersom teorin inte främst utgår från individen. Den skiljer sig på så sätt från såväl naturvetenskap som psykologi och även ekonomi, där ordet beteende är kopplat till en metodologisk individualism. Miljösociologin utgår snarare från handlingsmönstret i sig och de sociokulturella sammanhang inom vilket det finns. Utgångspunkten är att handlingsmönster (synonym: praktik) utvecklas på kollektiv och historisk nivå. Hur uppstår handlingar kring exempelvis källsortering, hur förmedlas och sprids de samt vilka betydelser, känslor och materiella omständigheter förknippas de med, och styrs av?

Exempel från studierna kommer att tas upp, hämtade just från avfallshantering samt från områdena storstadsresor och IT-användning. Resultaten visar hur handlingar och mönster återskapas och förändras. Även denna kunskaps användbarhet berörs. Är kunskapen möjlig att använda på en annan nivå av agens än den där, de vanligtvis oreflekterade, vanemässiga handlingarna äger rum? Hur kan denna dubbla förståelse i så fall hanteras – ”vi gör så här, och kan använda kunskap om varför vi gör det till att förändra vad vi gör”? Vem kan det och hur  går det till?

Lärarkommitté:

Ordförande, Professor Ann Lantz (KTH – Medieteknik och interaktionsdesign, CSC-skolan)

Lärarrepresentant, Professor Pontus Johnson (KTH – Industriell information och styrsystem, EES-skolan)

Studentrepresentant, Doktorand Cecilia Teljas (KTH – Medieteknik och interaktionsdesign, CSC-skolan)

Innehållsansvarig:cesc-info@kth.se
Tillhör: Centre for Sustainable Communications
Senast ändrad: 2015-01-21