Till innehåll på sidan

Här finns den lediga kapaciteten i storstadstrafiken

Publicerad 2015-04-14

Det finns överraskande gott om ledigt trafikutrymme i Stockholm visar en rapport som CESC, Centre for Sustainable Communications, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum på Kungliga Tekniska Högskolan, tagit fram på uppdrag av Trafikverket.

Anders Gullberg Author of the paper, here together with Anna Kramers co-author to the resent debate article in Dagens Nyheter, DN.

Personbilar står parkerade 96 procent av tiden, i de bilar som rullar finns i genomsnitt 3,8 lediga platser och svåra trafikstockningar förekommer endast på en mycket liten del av vägnätet. I rapporten synliggörs, tvärtom mot vad brukligt är, den lediga kapaciteten i storstadstrafiken och hur den på olika sätt skulle kunna utnyttjas.

- Den stora och utmanande frågan i rapporten är hur all denna kapacitet ska användas och fördelas så att alla kan dra nytta av den. Alla inklusive miljön, säger Anders Gullberg, rapportens författare som riktar en uppmaning till ansvariga myndigheter att samarbeta och ta till sig de landvinningar som gjorts när det gäller produktion/konsumtion av tjänster på en rad andra områden och att inte, som nu, bara passivt avvakta utvecklingen.

I expansiva städer med växande trafik har det visat sig svårt att bygga ut kapaciteten i väg- och gatunäten i samma takt som efterfrågan stiger under rusningstimmarna. Även satsningar på nya eller uppgraderade spår kommer ofta på efterkälken. Trots stora investeringar tenderar framkomligheten, tillgängligheten och förutsägbarheten att försämras för resenärer och transportörer. Den lokala stadsmiljön hotas också av trafikens tillväxt och antagna klimatmål blir svåra att nå. Ineffektivitet och hoten mot miljön har kommit att bli utmärkande kännetecken för de stora städernas trafikförsörjning. Detta blir uppenbart om man anlägger ett systemövergripande perspektiv på stadstrafiken. Å ena sidan en dyrbar, miljöbelastande och överdimensionerad apparat för resor och transporter.investeringarna dimenssioneras av en i tiden och rummet begränsad överbelastning av denna apparat. Köer och trängsel är koncentrerade till vissa körfält på vägarna och linjer i kollektivtrafiken under begränsade tider av dygnet, veckan och året. Den stora utmaningen består i att använda de resurser som redan finns på ett bättre sätt, att få ut mer transport- och miljönytta för pengarna.

Hela rapporten finns tillgänglig här.  (pdf 2,4 MB)

”Så kan köerna försvinna – utan dyra vägbyggen”, DN debatt 12/4-15

I en debattartikel som publicerades på DN debatt söndagen den 12 april 2015 föreslår Anders Gullberg tillsammans med Anna Kramers, en digital trafikplan som skulle kunna fördela de lediga resurserna i Stockholmstrafiken så att köer och osäkerhet nästan helt skulle försvinna, samtidigt som stora miljövinster ges. Läs debattartikeln här. 

Innehållsansvarig:cesc-info@kth.se
Tillhör: Centre for Sustainable Communications
Senast ändrad: 2015-04-14